Jämställdhetskonsekvensbeskrivning av kollektivtrafik i Uppsala | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Jämställdhetskonsekvensbeskrivning av kollektivtrafik i Uppsala

Information
Timo Palokangas
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Mario Rivera
Handledares företag/institution: 
Uppsala kommun
Ämnesgranskare: 
Bengt Sandblad
Presentation
Presentatör: 
Timo Palokangas
Presentation: 
2018-06-05 16:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Elisabeth Åkerblom

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
detta arbete har en tillgänglighetsanalys utifrån ett genusperspektiv av det nuvarande kollektivtrafiknätet i Uppsala samt efter en planerad systemförändring kallad Uppsalapaketet gjorts. Medelrestider från bostadsområden i Uppsala till stadens 30 största företag, som representerar domänen produktion, samt till vårdcentraler och sjukhus, förskolor, grundskolor, och matbutiker, som representerar domänen reproduktion har räknats ut. Vidare har andelen enheter inom produktion respektive reproduktion som är tillgängliga inom tio minuter från det nya systemets hållplatser. Genusforskning applicerat på vardagligt resande presenterades och arbetets frågeställning motiverades utifrån riksdagens fjärde jämställdhetsmål som rör jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Resultaten togs fram genom tillägget Network Analyst i GIS-programmet ArcGIS. Resultaten visar att medelrestiden till enheter inom produktionen är 0,20 minuter kortare än till enheter inom reproduktionen innan systemförändringen, medan det efter systemförändringen blir 0,57 minuter kortare till reproduktionen än till produktionen. Andelen enheter inom produktionen som nås inom ett tiominutersintervall från hållplatser från det nya systemet är 20%, medan andelen för reproduktion är 30%, vilket innebär en skillnad med tio procentenheter. Utifrån dessa resultat konstateras att systemförändringen som ingår i Uppsalapaketet skulle främja jämställdheten i samhället, definierad utifrån riksdagens fjärde jämställdhetsmål.
BilagaStorlek
1806_Timo_Palokangas.pdf2.28 MB