Intelligenta transportsystem och digital väginfrastruktur | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Intelligenta transportsystem och digital väginfrastruktur

Information
Jenny Wikström
Erika Karlsson
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Christian Rohner
Handledares företag/institution: 
ÅF Infrastructure
Ämnesgranskare: 
Uppsala Universitet, Informationsteknologi
Presentation
Presentatör: 
Jenny Wikström
Presentation: 
2018-06-15 15:15
Presentatör 2: 
Erika Karlsson
Presentation 2: 
2018-06-15 16:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Frida Gidlöf
Opponent(er): 
Alberto Catalán

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
I takt med att transportsystemet automatiseras sker en omställning vad gäller informationsdelning, ansvarsfördelning och krav på väginfrastruktur. I denna studie studeras behovet av information hos autonoma bilar och på vilket sätt det påverkar utformningen av framtidens transportsystem för vägburen trafik. Syftet är vidare att undersöka hur denna information kan komma att delas, samt hur samverkan mellan aktörerna kan komma att ske för att tillgodose bilarna med den information som efterfrågas. Fokus i studien ligger på information i vägmärken och scenariot som undersöks är en blandtrafik med bilar av olika automatiseringsgrad. Genom intervjuer med representanter inom fordonsindustri, myndigheter och forskningsinstitut visar resultatet på komplexitet och delvis skilda uppfattningar hos intervjupersonerna kring vilken riktning utvecklingen kommer ta inom trafiksystemet. Tydligt är att autonom körning endast kommer vara tillgänglig inom avgränsade områden och under särskilda förhållanden inom en överskådlig framtid. Detta ställer krav på att bilen tillgodoses med sådan information som gäller begränsande faktorer för bilens körförmåga. Förutsättningen för detta är att aktörerna samverkar och tillgängliggör information för andra intressenter. För att överbrygga säkerhetsfrågor ställs krav på redundans i bilens system och olika tekniker, såsom sensorer och kart- och molntjänster, kommer tillgodose bilen med den information som är nödvändig för bilens framförande.
BilagaStorlek
Autonoma fordons påverkan på infrastrukturen_Karlsson_Wikström.pdf1.8 MB