Framgångsfaktorer i infrastrukturprojekt | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Framgångsfaktorer i infrastrukturprojekt

Information
Susanna Lykken
Rebecca Norman
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Fredrik Lorén Karlsson
Handledares företag/institution: 
Sweco
Ämnesgranskare: 
Marcus Lindahl
Övrigt: 
Sekretess
Presentation
Presentatör: 
Rebecca Norman
Presentation: 
2018-06-15 09:15
Presentatör 2: 
Susanna Lykken
Presentation 2: 
2018-06-15 10:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Alvin Hilmersson
Opponent(er): 
Mika Bäckelie

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
Stora infrastrukturprojekt är viktiga för samhällets utveckling, dock finns en inneboende komplexitet i denna typ av projekt vilket gör att de kan vara svårt att lyckas med. Det finns också flera olika sätt att se på vad som är ett lyckat projekt och det finns ingen koncensus rörande vad ett framgångsrikt infrastrukturprojekt är. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera framgång i stora infrastrukturprojekt, vad som kännetecknar ett lyckat projekt samt vilka faktorer som påverkar hur väl ett infrastrukturprojekt lyckas. Studien ämnar besvara frågeställningarna; Vad innebär framgång i stora infrastrukturprojekt? Vilka framgångsfaktorer kan identifieras inom stora infrastrukturprojekt? Hur kan organisationer arbeta för att nå framgång i stora infrastrukturprojekt? För att uppfylla studiens syfte har två stora infrastrukturprojekt undersökts genom intervjuer med personer som deltagit i projekten. Intervjuerna har baserats på den kritiska händelsebaserade tekniken och kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har genomförts med personer på olika nivåer inom projekten utifrån konsultens och beställarens perspektiv. Studien visar på att trots att det finns olika sätt att mäta och se på framgång så anses projekt vara lyckade när förväntningarna från deltagarna i projektet överensstämmer. Det har också framkommit att det finns 5 övergripande faktorer för framgång i stora infrastrukturprojekt och dessa är; ledarskap och styrning, tillsättning av resurser, samarbete, planering samt lärande och feedback. Slutligen har studien visat på att allt för linjära processer och arbetssätt inte gynnar den här typen av projekt utan att mer återkoppling och samarbeten krävs för att nå framgång.
BilagaStorlek
1807_Rebecca_Norman_Susanna_Lykken.pdf1.3 MB