Fördjupning om STS | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Fördjupning om STS

Mer om STS

Ny teknik och tekniska produkter ingår allt oftare som delar av större system eller nätverk. Detta medför ett ökat behov av personer som kan se teknikutveckling och teknikspridning i ett större sammanhang - hur vårt sätt att använda teknik styrs av till exempel historiska, ekonomiska och politiska faktorer. Detta utbildar sig STS-ingenjören till att förstå - en civilingenjör med blick för de stora sammanhangen.

Civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och Samhälle syftar till att ge fördjupad kunskap om, och förståelse för teknik och dess funktion i samhället. Under utbildningen studeras teknik ur många aspekter, inte bara hur man konstruerar teknik och hur den fungerar, utan också hur sambanden mellan teknikutveckling och teknikanvändning ser ut. Teknisk utveckling är inte en isolerad företeelse, utan den är en del av samhället, och påverkas av många faktorer, t ex ekonomi och kultur.

Fokus ligger på hantering och utveckling av komplexa system och de möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid integrering av sådana i samhället. STS-studenterna utbildas i klassisk problemlösning, men analyserar och utreder även hur och varför problem kan uppkomma. Detta ger goda möjligheter att förutse problem och eliminera olika former av "flaskhalsar". Förmågan att ta hänsyn till fler faktorer än rent tekniska ger dem stora möjligheter att t ex delta i och leda projekt "från ax till limpa".

Programmets tekniska innehåll (210 högskolepoäng) baseras på kurser i matematik, matematisk statistik, systemteknik, datavetenskap samt fysik för att skapa förutsättningar för ett kraftfullt systemkunnande. Denna del syftar till kunskaper i modellering, analys, simulering och styrning av komplexa dynamiska system. Kurser i systemteknik är därför centrala. En god förtrogenhet med olika matematiska redskap, där statistik, stokastiska processer och optimering utgör väsentliga inslag, är viktig. Datavetenskap ger grundläggande kunskaper om, och förmåga till, kvalificerad användning av datorer i många sammanhang.

En tredjedel av utbildningen består av studier i humanistiska och samhällsvetenskaplig ämnen som ekonomisk historia, företagsekonomi, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi och filosofi. De humanistiska/samhällsvetenskapliga kurserna utgör tillsammans ett sammanhållet kursblock där kurserna bygger på varandra. Innehållet fokuseras mot teknikområdet för att ge en bred förståelse av teknikens villkor i samhälle och näringsliv. Utformningen av denna del innebär en bredare teknikdefinition, som tar hänsyn till att teknik och tekniska system är produkter av mänsklig verksamhet och utgör delar av sociala strukturer. Det blir en del av civilingenjörens tekniska kunnande och löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

I utbildningen kan man välja mellan två tekniska fördjupningar, energisystem eller informationsteknologi som båda kan kombineras med systemteknik. De är två av dagens mest expansiva teknikområden och det är mycket tydligt att både systemkunskaper och humanistisk kompetens är relevanta för den som ska arbeta inom energi- eller IT-sektorn.