Examensarbeten | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Examensarbeten

Examensarbeten

OBS! Efter avslutat examensarbete kom gärna till den examensceremoni som anordnas varje höst för nyutexaminerade studenter, av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Som för övriga civilingenjörsprogram omfattar examensarbetet 30 högskolepoäng och genomförs normalt i årskurs 5.

Examensarbetet är en kurs på avancerad nivå inom huvudämnet teknik, där minst 30% av arbetet bör vara av ”kreativ” karaktär, dvs. något ”eget”.

Du kan påbörja examensarbetet när som helst under året, du söker kursen genom att fylla i ansökningsblanketten (se ”att skriva examensarbete”) och lämna den till examinatorn.

Behörighet: 240 hp inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle, inklusive kursen Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle.

I examensarbetet ska du behandla och redovisa en uppgift som är relevant för programmet. Uppgiften ska vara vald så att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att du söker och tillgodogör dig ny kunskap, nödvändig för att utföra arbetet. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.

För att uppnå kursmålen behöver du under kursens gång:

  • självständigt, men under handledning, avgränsa ett tekniskt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet mutligt och skriftligt.
  • söka, värdera och sammanfatta information och kunskap, relevant för det valda problemet.
  • aktivt delta i seminarier eller om möjligt annan verksamhet, som finns på den arbetsplats där arbetet utförs.
  • bedöma och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters texter och mutliga presentationer.

Kom och lyssna på andras presentationer (se hemsidan) och opponera i god tid!